Ideen om Den Grønne Dalen

Mellom Nordåsvannet og Fanafjorden ligger det fra naturens side et vakkert dalføre som i dag er nærmest uberørt og som benyttes til turområde for beboere i nærliggende tettbebygde boligområder. Turmulighetene i denne dalen bør bygges ut og sikres for fremtiden. Ved hjelp av bilder og kommentarer tar jeg leseren med på en vandring gjennom dalen.

Medarbeider (tekst- og bildeoppstilling): Ruben Solvang

(Artikkelen fortsetter under kartet)

BILDE 1: Ideen om Den Grønne Dalen mellom Nordåsvannet og Fanafjorden var først publisert i BT den 20. mars 2015.

BILDE 2: Oversikt over dalen ved Steinsvikvatnet som viser både golfbane og turveg. Disse to funksjoner kan godt leve sammen dersom man setter opp et nett som sikrer turgåere å bli truffet av golfballer (slik boligvegen i Steinsvikkroken er sikret).

BILDE 3: Noe av fjellet til høyre er sprengt ut og lagt ut i vannet. Dette gjør det mulig å føre turveien videre mot syd. Bolighuset til venstre i bildet viser hvordan “snikutbygging” ødelegger dalen. Denne tendensen må ikke fortsette dersom man ønsker å bevare dalen.

BILDE 4: Et nett spent opp på trykkimpregnerte stolper er nok til å sikre turgåere mot golfballer.

BILDE 5: Golfområde og turveien fortsetter sydover.

BILDE 6: Snur man seg mot nord har man et unikt landskapsområde hvor knapt noe hus er synlig. Bilder er tatt hvor gangveien fra Siljustølskogen krysser golfbanen. Lysregulering kan eventuelt sikre gangveien.

BILDE 7: Lengre mot syd følger turstien – som må utvides for syklende – tett opp mot dalsiden. Vegetasjonen i dalsiden skjuler det brutalt store Edvard Grieg hotell.

BILDE 8: Lenger mot syd er hotellet ikke lenger synlig. Dette viser hvor viktig det er å bevare dalsidenes vegetasjon.

BILDE 9: Lenger mot syd møter man den kryssende flyplassveien, hvor det heldigvis er etablert en fotgjengerundergang. Til høyre ser man hvordan tur- og sykkelvegen langs flyplassvegen er ført ned til undergangen.

BILDE 10: Fotgjengerundergangen er bred nok til at både syklende og gående kan passere.

BILDE 11: Etter fotgjengerundergangen møter man en grønn dalbunn med noe av den beste jordbunn man har i Fana. Denne må sikres til videre drift og eventuelt fremtidig hagebruk – en lønnsom måte å utnytte jorden på. Beboerne i området kan leie kolonihager hvor de kan dyrke mat til eget bruk.

BILDE 12: Stor vannføring fra Skranevatnet og Håvatunsvatnet er ført i rør under jordbruksarealet.

BILDE 13: Veien fører videre sydover og viser den fine dalbunnen hvor vannet er ført i rør.

BILDE 14: På enden av jordbruksarealet møter man Skagevegen som er så smal at kryssende trafikk må vente på hverandre for å passere.

BILDE 14a: Et tilbakeblikk fra Skagevegen viser hvordan fremtidig tett-lav bebyggelse kan føres helt frem til dalen uten å bryte denne.

BILDE 15: Her kan det henges opp en gitterbro som fotgjengerundergang.

BILDE 16: Sydenden av stenbroen. Skagevegen bør utvides og en bedre turveg-undergang bør etableres. Fotgjengerundergangen er pr. i dag for smal for både syklende og gående.

BILDE 16a: Syd for Skagevegen fortsetter det verdifulle og frodige jordbruksarealet. Turvegen føres her helt til høyre, i overgangen mellom dalbunnen og skråningen. Helt i syd er det krattskog og store steiner som ryddes og fylles ut med grusmasser, slik at turvegen føres helt ut til Grimseidvatnet.

BILDE 17: Langs Grimseidvatnet (under høyspentledningen) er det et kort stykke en loddrett steinvegg som går rett ned i vannet. På dette stykket kan noe av fjellet sprenges ut og fylles ut i vannet (som vist på bilde nr 3). Eller en gitterbro kan henges opp i fjellveggen slik at turveien kan føres videre mot syd (knf. gang- og sykkelvei ved Straume bro).

BILDE 18: Videre langs vannet kan det etableres en turvei på samme måte som turveien kommunen har bygget langs Skranevatnet.

BILDE 19: Bildet er tatt fra Grimseiddalen som har samme jordbrukskvaliteter som lenger nord i dalen. Her kommer det ned en tursti fra Hordnesskogen som dermed knyttes til turveien gjennom Den Grønne Dalen. Her er det en boligvei som godt kan tjene som turvei både for gående og syklende.

Foto: Regin Hjertholm

BILDE 20: Bildet viser en offentlig badeplass som er anlagt i Furevika. Dessverre er det bygget mange båthus med tilhørende stor båttrafikk i badesesongen. På holmen midt i bildet er det bygget ut en brygge for en svær cabin-cruiser. Dette gjør det utrygt og lite hyggelig å benytte badestranden på sommerstid.

BILDE 21: Som alternativ badeplass til Furevika ligger det på enden av Kobbeveien en idyllisk badeplass, men det er dessverre bygget en enebolig der – stikk i strid med et tidligere planforslag (1957) hvor alle sjønære områder i Grimseidpollene er foreslått som friarealer. Her må kommunen erkjenne et feilgrep og kjøpe tilbake denne tomten som friområde, eventuelt som erstatning for planlagt containerkaiutbygging på Lønningstrand (KFUM og KFUK sitt leirsted).

BILDE 22, 23, 24: På de tre bildene over vises det fine muligheter for anleggelse av badeplasser helt vest i Grimseidpollene (et område som enda ikke er bebygget).

BILDE 25: Gang- og sykkelveien langs flyplassveien bør støyskjermes, også av hensyn til ny bebyggelse opp til venstre, slik at turveien fra Skranevatnet til Håvardstunvatnet kan føres ned til Den Grønne Dalen. Se bilde nr 9.

BILDE 26: Turveien langs Håvardstunvatnet er etablert ovenpå VVS-ledningene i området.

BILDE 27: Turveien fra Skranevatnet til Håvardstunvatnet er ført under Sandslivegen. Høyre side av denne turveien bør ligge uberørt frem til-og-med fjellknausen, for ikke å bryte den eksisterende naturfølelse man nå har i dette dalføre (bybanen har jo gjort meget i så måte ved å gå i bro over dalføre).

BILDE 28: Opp fra Håvardstunvatnet fører en turvei opp dalen mellom Sandsliåsen og Sandsliveien.

BILDE 29: Turveien videre opp fra Håvardstunvatnet ligger fint terrengtilpasset og blir mye brukt av turgående. Her er det dessverre planlagt blokkbebyggelse som fortrenger turveien (det bør være nok at bybanestoppet betjener Hydro-kontorene og boligblokkene på Sandsliåsen).

BILDE 30: Her krysser turstien ved bilveien til Sandsliåsen (som i perioder har stor trafikk) og føres ned dalen mellom Solheia og Feråsen. Her bør det bygges en fotgjengerundergang.

Man ser her en stor salgsplakat som tydelig viser stor feilinformasjon (vegetasjonsskjermen er fjernet og solen når aldri den nord-østlige delen av boligblokkene. Se egen side om bebyggelse på Sandsliåsen og utsikten fra Siljustølen. Det er den hvite blokken (B.B.5) lengst til høyre på plakaten som ligger i veien for lekeplass for hele området.

BILDE 31: Steisvikneset ligger i syd enden av Nordåsvatnet. Her skal det etableres to badeplasser- en på østsiden med formiddag sol-og en på vestsiden med ettermiddag sol.

BILDE 32: Til høyre fører en veg opp til turstien som er etablert opp gjennom dalen mellom Solheia og Feråsen. Til venstre går en gang-og sykkelveg parallelt med Steinsvikvegen opp dalen.

BILDE 33: Her går turveien under Bybane-broen og fortsetter til høyre opp til golfbane-området hvor vi startet turveien med avisartikkelen.

Oversiktskart

Viser den Den Grønne Dalen og bildestandpunktene: