Siljustøl og utsikten mot Sandsliåsen

Harald Sæverud har sammen med sine tre sønner gitt en milliardgave til Bergen Kommune (hus og tomt). Sveinung Sæverud (eldste sønn) har sørget for at natureiendommen er fredet! …men står igjen med store saksomkostninger. Der er en stor skam at Bergen Kommune har vist så dårlig skjønn at ⅔ av vegetasjonen på Sandsliåsen er fjernet. Denne vegetasjonen fungerte som en visuell skjerm mot kontorhusene på Kokstad. Opprinnelig så man blåne på blåne utover Fanabygda (knf. utsikten fra Trollhaugen mot ny bebyggelse ved Skjoldabukta).

Hentet fra BT, Hus og hjem (10. aug 2018)

Bildet er tatt fra utsiktsterrassen – ved den blå døren – på Siljustøl før utbyggingen på Sandsliåsen ble startet opp.

Bilde viser pågående arbeid på Sandsliåsen. Det er enda bare puslete ⅓ igjen av vegetasjonsskjermen sett fra Siljustøl.

Det er stikk i strid med alle regler med boligplanlegging at boligblokk 5 (B.B.5) legges der hvor det opprinnelig var planlagt lekeplass for barn. Det ligger i politikernes uttalelse ved annengradsbehandling at «krav om uteoppholdsareal går foran tillatt utnyttelsesgrad» (nytt punkt 2.2.5 til §2). Hvis dette ikke følges opp blir man stående med et boligområdet med vell 200 boligenheter uten lekeplass for barn! Jeg har vært i kontakt med boligutvikler OPUS Bergen og arkitekten for området og de mener de ikke kan gjøre noe med dette. Tilbake står OBOS som ansvarlig utbygger som må ta grep omgående for å unngå fadesen!

Etterspill

Det ble, den 20. november 2018, sendt inn en klage fra Steinsvikkroken terrasse med merknad om fjernvirkningen sett fra Siljustøl. Sakspapirer ligger hos Bergen Kommune. Klagen ble avvist av Bergen Kommune, underskrevet av en jurist (som viser til et utsiktspunkt lenger ned i Siljustøl-området – som nå er gjengrodd på grunn av manglende vedlikehold.) Saken ble videresendt til Fylkesmannen, men ble avvist også der – med den kommunale juristens uttalelse som begrunnelse.

Den 17.2.2017 bad jeg, på vegne av Steinsvikkroken terrasse, om en intern revisjon av plansaken, godt innenfor fristen på 3 år etter at saken ble sluttbehandlet. Jeg har enda ikke mottatt et svar på mitt ønske om en intern revisjon av plansaken. Jeg har senere fått høre at den politisk ansvarlige for boligplanlegging har sluttet som politiker i kommunen – en av de mange “døgnfluer” som forlater sitt ansvar uten å overlate saken til sin etterfølger.

Her står jeg med 12 års utdannelse, medregnet 5 læreår hos ark. Jørn Utzon (med blant annet tegning av Sydney Opera House), samt en rekke reisestipend som har gjort det mulig å se og lære av de beste byggverker i verden, både historisk og fra vår tid. Det føles urimelig å skulle overbevise en jurist som ikke har den faglige forutsetning for å vurdere en så viktig sak!

Jeg velger derfor å legge ut denne omtale av saken på internett for at faglig kompetente arkitekter, landskapsarkitekter, journalister og alle som lokalt, nasjonalt og internasjonalt har interesser for saken, uten vederlag, kan gå inn og hente informasjon om saken og gjøre sine egne vurderinger. Jeg forventer både positive og negative tilbakemeldinger, eventuelt støtte !